Begrazing in Solleveld & Korstmossen in Solleveld

Wat doen we aan de toenemende
vergrassing in Solleveld?” Er is gekozen voor het instellen van jaarrond begrazing met
paarden, later paarden en koeien met een gerichte schapenbegrazing. De gevolgen van
de begrazing werden gevolg door met enige regelmaat planteninventarisaties te doen.
De vraag is nu: “Is de doelstelling na 20 jaar behaald?”
https://edepot.wur.nl/520342

Dit artikel presenteert de resultaten van de inventarisatie
van korstmossen in Solleveld gedurende de jaren 2011
en 2012. Het onderzoeksgebied beslaat het deel van
het Natura 2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen
dat wordt beheerd door Dunea, inclusief het gebied
de Geest. Van de landgoederen ten zuidoosten van het
gebied, Ock enburgh incl. het Hyacinthenbos en de Van
Leydenhof, Ockenrode en Dorestad zijn enkele stukken
van de openbaar toegankelijke delen meegenomen
in de inventarisatie. De aangrenzende zeereep, onder
beheer van het Hoogheemraadschap Delfland is wel in
het geheel meegenomen
https://edepot.wur.nl/519537

In 2012 hebben de eerste twee auteurs een planteninventarisatie uitgevoerd in Solleveld in
het kader van onderzoek door Dunea naar de effecten van begrazing in Solleveld. Eerdere
inventarisaties vonden plaats in 1993, 1998 en 2005 (Vertegaal 1993, Hagen 1998 en Toetenel
2009). T
https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/123493/123493.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.vandergoesengroot.nl/insectenkartering-oostelijke-vechtplassen/

Project Korstmos monitoring Schapenbegrazing
In opdracht van PWN is in het najaar van 2012 begonnen met de monitoring van de
korstmosvegetatie in Bergen-Noord, met als doel het effect van de schapenbegrazing op de
korstmossen in kaart te brengen. Het onderzoek is opgezet door Hans Toetenel en Rozemarijn Sikkes
en wordt uitgevoerd door de korstmoswerkgroep van de KNNV afdeling Den Haag (KMWG) in
samenwerking met de BLWG [14].
https://eco-on-site.nl/mirrors/pwn-puur-natuur/pdfs/korstmossen_monitoring_schapenbegrazing_bergen_noord,toetenel&_sikkes_2012.pdf

https://eco-on-site.nl/

Publicado el 22 de septiembre de 2021 por optilete optilete

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.